SQL Server da tabloların kayıt sayısı ve kapladığı alanı listelemek

Aşağıda yazdığım bir komut ile mevcut çalıştırdığınız veritabanı üzerindeki tabloların kayıt sayısı ve o tabloların kapladığı alanları görebilirsiniz.

SET nocount ON
IF (object_id('tempdb..#spaceused') IS NOT NULL) DROP TABLE #spaceused ;
CREATE TABLE #spaceused
  (
   name NVARCHAR(120),
   rows FLOAT,
   reserved VARCHAR(18),
   data VARCHAR(18),
   index_size VARCHAR(18),
   unused VARCHAR(18)
  )

DECLARE Tables CURSOR
  FOR SELECT name
    FROM  sysobjects
    WHERE  type = 'U'
    ORDER BY name ASC

OPEN Tables
DECLARE @table VARCHAR(128)

FETCH NEXT FROM Tables INTO @table

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
  BEGIN
    INSERT INTO #spaceused
        EXEC sp_spaceused @table
    FETCH NEXT FROM Tables INTO @table
  END

CLOSE Tables
DEALLOCATE Tables 

SELECT *
FROM  #spaceused
ORDER BY [rows] DESC

DROP TABLE #spaceused

Bu sorgu sonucunda gelen tablo listesine göre tanımlayacağınız indexlerin hangi tablolarda daha çok verim vereceğini görebilmiş olacaksınız.

Indexlerin önemi ve performansı arttırmadaki gücüne bir başka konuda değineceğiz..

Comments

comments

Leave a Comment.