MS SQL Server da Foreign Key lerin ALTER scriptini oluşturmak

Aşağıdaki kod ile mevcut veritabanınızdaki Foreign Key’lerin ALTER scriptini oluşturabilirsiniz.

SELECT ('ALTER TABLE [' + OBJECT_NAME(f.parent_object_id) + ']'
    + ' ADD CONSTRAINT ' + '[' + f.name + ']' + ' FOREIGN KEY ' + '('
    + COL_NAME(fc.parent_object_id, fc.parent_column_id) + ') '
    + 'REFERENCES [' + OBJECT_NAME(f.referenced_object_id) + '] ('
    + COL_NAME(fc.referenced_object_id, fc.referenced_column_id) + ');'
    + CASE WHEN is_disabled = 1 THEN ' ALTER TABLE [' + OBJECT_NAME(f.parent_object_id) + '] NOCHECK CONSTRAINT [' + f.name + ']' ELSE '' END) AS Scripts
    -- AS SET_DISABLE
FROM  .sys.foreign_keys AS f
    INNER JOIN .sys.foreign_key_columns AS fc ON f.OBJECT_ID = fc.constraint_object_id

MS SQL Server da log dosyalarının boyutlarını küçültmek

SQL Server da yaptığınız işlemleri şayet transaction içerisinde yapıyorsanız belirli bir süre sonra log dosyasının şiştiğini ve bir zaman sonra diskte yer sıkıntısı yaşadığınızı fark edeceksinizdir.

Aşağıdaki komut ile SQL Server da bulunan bütün veritabalarınızın log dosyalarının boyutlarını minimum a indirebilirsiniz.

declare @ssql nvarchar(4000)
set @ssql= '
if ''?'' not in (''tempdb'',''master'',''model'',''msdb'') begin
use [?]
declare @tsql nvarchar(4000) set @tsql = ''''
declare @iLogFile int
declare @sLogFileName varchar(55)
declare @RecoveryModel nvarchar(10)
declare LogFiles cursor for
select fileid from sysfiles where status & 0x40 = 0x40
open LogFiles
fetch next from LogFiles into @iLogFile
while @@fetch_status = 0
begin
set @tsql = @tsql + ''DBCC SHRINKFILE(''+cast(@iLogFile as varchar(5))+'', 10) ''
fetch next from LogFiles into @iLogFile
end
select @RecoveryModel = CONVERT(nvarchar(10),Databasepropertyex(name, ''Recovery'')) from master..sysdatabases where name = ''?''
set @tsql = ''USE [?]; '' + @tsql + '' ALTER DATABASE [?] SET RECOVERY SIMPLE '' + @tsql
set @tsql = @tsql + ''; ALTER DATABASE [?] SET RECOVERY '' + @RecoveryModel + '';''
--print @tsql --for debugging
exec(@tsql)
close LogFiles
DEALLOCATE LogFiles
end'

exec sp_msforeachdb @ssql

Not: Yukarıdaki log dosyası küçültme işlemi sadece recovery modeli Simple olan veritabanları için geçerlidir. Veritabanınızın recovery modelini veritabanı özelliklerindeki Options alanından görebilirsiniz.

MS SQL Server da tablo indexlerini defrag etme

MS SQL Server da tablolar üzerine koyduğumuz indexler, zaman içerisinde tablolara eklenen veya silinen kayıtları yüzünden parçalara ayrılırlar (fragmented olma durumu).

Bundan dolayı bu indexleri kullanan sorgularımız da zaman içerisinde performanslarında ciddi düşüşler yaşanır.

Eğer siz de son zamanlarda sorgularınızda performans kaybı olduğunu düşünüyorsanız, aşağıdaki sql kodu ile indexlerinizi defrag etmenizde fayda olacaktır.

SET NOCOUNT ON
DECLARE @tablename VARCHAR (128)
DECLARE @execstr  VARCHAR (255)
DECLARE @objectid INT
DECLARE @indexid  INT
DECLARE @frag   DECIMAL
DECLARE @maxfrag  DECIMAL

-- Decide on the maximum fragmentation to allow
SELECT @maxfrag = 30.0

-- Declare cursor
DECLARE tables CURSOR FOR
  SELECT TABLE_NAME
  FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
  WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'

-- Create the table
CREATE TABLE #fraglist (
  ObjectName CHAR (255),
  ObjectId INT,
  IndexName CHAR (255),
  IndexId INT,
  Lvl INT,
  CountPages INT,
  CountRows INT,
  MinRecSize INT,
  MaxRecSize INT,
  AvgRecSize INT,
  ForRecCount INT,
  Extents INT,
  ExtentSwitches INT,
  AvgFreeBytes INT,
  AvgPageDensity INT,
  ScanDensity DECIMAL,
  BestCount INT,
  ActualCount INT,
  LogicalFrag DECIMAL,
  ExtentFrag DECIMAL)

-- Open the cursor
OPEN tables

-- Loop through all the tables in the database
FETCH NEXT
  FROM tables
  INTO @tablename

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
-- Do the showcontig of all indexes of the table
  INSERT INTO #fraglist
  EXEC ('DBCC SHOWCONTIG (''' + @tablename + ''')
   WITH FAST, TABLERESULTS, ALL_INDEXES, NO_INFOMSGS')
  FETCH NEXT
   FROM tables
   INTO @tablename
END

-- Close and deallocate the cursor
CLOSE tables
DEALLOCATE tables

-- Declare cursor for list of indexes to be defragged
DECLARE indexes CURSOR FOR
  SELECT ObjectName, ObjectId, IndexId, LogicalFrag
  FROM #fraglist
  WHERE LogicalFrag >= @maxfrag
   AND INDEXPROPERTY (ObjectId, IndexName, 'IndexDepth') > 0

-- Open the cursor
OPEN indexes

-- loop through the indexes
FETCH NEXT
  FROM indexes
  INTO @tablename, @objectid, @indexid, @frag

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
  PRINT 'Executing DBCC INDEXDEFRAG (0, ' + RTRIM(@tablename) + ',
   ' + RTRIM(@indexid) + ') - fragmentation currently '
    + RTRIM(CONVERT(varchar(15),@frag)) + '%'
  SELECT @execstr = 'DBCC INDEXDEFRAG (0, ' + RTRIM(@objectid) + ',
    ' + RTRIM(@indexid) + ')'
  EXEC (@execstr)

  FETCH NEXT
   FROM indexes
   INTO @tablename, @objectid, @indexid, @frag
END

-- Close and deallocate the cursor
CLOSE indexes
DEALLOCATE indexes

-- Delete the temporary table
DROP TABLE #fraglist
GO

Not: Tablolarda kullandığınız indexlerin boyutlarına bağlı olarak bu işlem biraz uzun sürebilir. Bundan dolayı bu SQL i veritabanı kullanımınızın minimum olduğu bir zamanda çalıştırmanızı tavsiye ederim. Ayrıca bunu bir job olarak tanımlayıp belirli periyodlarda bu işlemi yapmanızda da ciddi fayda olacaktır.

SQL Server da tabloların kayıt sayısı ve kapladığı alanı listelemek

Aşağıda yazdığım bir komut ile mevcut çalıştırdığınız veritabanı üzerindeki tabloların kayıt sayısı ve o tabloların kapladığı alanları görebilirsiniz.

SET nocount ON
IF (object_id('tempdb..#spaceused') IS NOT NULL) DROP TABLE #spaceused ;
CREATE TABLE #spaceused
  (
   name NVARCHAR(120),
   rows FLOAT,
   reserved VARCHAR(18),
   data VARCHAR(18),
   index_size VARCHAR(18),
   unused VARCHAR(18)
  )

DECLARE Tables CURSOR
  FOR SELECT name
    FROM  sysobjects
    WHERE  type = 'U'
    ORDER BY name ASC

OPEN Tables
DECLARE @table VARCHAR(128)

FETCH NEXT FROM Tables INTO @table

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
  BEGIN
    INSERT INTO #spaceused
        EXEC sp_spaceused @table
    FETCH NEXT FROM Tables INTO @table
  END

CLOSE Tables
DEALLOCATE Tables 

SELECT *
FROM  #spaceused
ORDER BY [rows] DESC

DROP TABLE #spaceused

Bu sorgu sonucunda gelen tablo listesine göre tanımlayacağınız indexlerin hangi tablolarda daha çok verim vereceğini görebilmiş olacaksınız.

Indexlerin önemi ve performansı arttırmadaki gücüne bir başka konuda değineceğiz..

Stored Procedureleri son güncelleme tarihine göre sıralamak

SQL Management Studio nun bana göre en önemli eksiklerinden birisi Stored Procedure lerin son güncelleme zamanını önyüz kısmında göstermemesidir. Bu eksiklik sayesinde biz developerlar genellikle SP lerin son güncelleme tarihini görebilmek için çeşitli taklalar atarız. Bunlardan bir tanesi de aşağıdaki örnekte yer alır.

SELECT name, *
FROM sys.objects
WHERE type = 'P'
AND DATEDIFF(D,modify_date, GETDATE()) < 7

Bu SQL komutu ile son güncelleme tarihi 1 hafta öncesine kadar olan Stored Procedure lerin listesini verir

MS SQL Server da Stored Procedure ler içerisinde arama yapmak

Aşağıdaki kod içerisinde xxx yazan yere istediğiniz kelimeyi yazarak, o kelimenin içerisinde geçtiği Store Procedure leri listeleyebilirsiniz.

SELECT obj.Name as SPName,
		--modu.definition as SPDefinition,
    obj.create_date as CreationDate,
    obj.modify_date as LastUpdateDate
FROM  sys.sql_modules modu
    INNER JOIN sys.objects obj ON modu.object_id = obj.object_id
WHERE  obj.type = 'P'
    AND modu.definition LIKE '%xxx%'
Order By obj.Name

Örneğin MEMBERS adında bir tablonuz olsun. Bu tabloyla ilgili işlem yapan Stored Procedure leri bulmak için aşağıdaki SQL i çalıştırabilirsiniz:

SELECT obj.Name as SPName,
		--modu.definition as SPDefinition,
    obj.create_date as CreationDate,
    obj.modify_date as LastUpdateDate
FROM  sys.sql_modules modu
    INNER JOIN sys.objects obj ON modu.object_id = obj.object_id
WHERE  obj.type = 'P'
    AND modu.definition LIKE '%MEMBERS%'
Order By obj.Name