SQL Server da tabloların kayıt sayısı ve kapladığı alanı listelemek

Aşağıda yazdığım bir komut ile mevcut çalıştırdığınız veritabanı üzerindeki tabloların kayıt sayısı ve o tabloların kapladığı alanları görebilirsiniz.

SET nocount ON
IF (object_id('tempdb..#spaceused') IS NOT NULL) DROP TABLE #spaceused ;
CREATE TABLE #spaceused
  (
   name NVARCHAR(120),
   rows FLOAT,
   reserved VARCHAR(18),
   data VARCHAR(18),
   index_size VARCHAR(18),
   unused VARCHAR(18)
  )

DECLARE Tables CURSOR
  FOR SELECT name
    FROM  sysobjects
    WHERE  type = 'U'
    ORDER BY name ASC

OPEN Tables
DECLARE @table VARCHAR(128)

FETCH NEXT FROM Tables INTO @table

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
  BEGIN
    INSERT INTO #spaceused
        EXEC sp_spaceused @table
    FETCH NEXT FROM Tables INTO @table
  END

CLOSE Tables
DEALLOCATE Tables 

SELECT *
FROM  #spaceused
ORDER BY [rows] DESC

DROP TABLE #spaceused

Bu sorgu sonucunda gelen tablo listesine göre tanımlayacağınız indexlerin hangi tablolarda daha çok verim vereceğini görebilmiş olacaksınız.

Indexlerin önemi ve performansı arttırmadaki gücüne bir başka konuda değineceğiz..